Criteria

De SCI stelt -met instandhouding van het vermogen- het rendement na inflatiecorrectie beschikbaar aan organisaties en instellingen die voldoen aan onze doelstelling. De stichting keert niet uit aan individuele personen. Het subsidiëren van sociaalcaritatieve activiteiten voortkomend uit de RK gemeenschap van de stad Groningen is de eerste prioriteit. Indien de rendementen het toelaten verstrekt de SCI ook sociaalcaritatieve activiteiten elders in het bisdom en voor derde wereldprojecten.
Voor alle subsidieverzoeken geldt dat ze via de website moeten worden ingediend.

Prioriteiten voor uitkeringen door de SCI

 1. Parochiële Caritas Instellingen van de stad Groningen op basis van begroting en verantwoord d.m.v. jaarverslag.
 2. Sociaalcaritatieve activiteiten in de stad Groningen en elders in het bisdom.
 3. Projecten in derde wereldlanden: minimaal 5% en maximaal 20% van het bedrag dat in een jaar beschikbaar is voor uitkeringen wordt geschonken aan derde wereldprojecten. Het percentage wordt jaarlijks op basis van de financiële resultaten bekeken. Onafhankelijk van de begroting wordt maximaal € 3000,- per project toegekend.

Toelichting op de criteria voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven in de stad Groningen en elders in het bisdom

 1. Het betreft een activiteit binnen de eigen wijk of gemeente, gericht op (een) wijkgerichte of gemeentelijke doelgroep(en).
 2. Het initiatief draagt bij tot het lenigen van een nood.
 3. Door middel van het initiatief wordt een groep in een zwakke maatschappelijke positie in staat gesteld haar belangen (beter) te verdedigen of anderszins haar positie in de maatschappij te versterken.
 4. Door middel van het initiatief wordt bijgedragen aan bewustwording of activering van de plaatselijke (met name de katholieke) groepering met betrekking tot een probleem in de samenleving.
 5. Het initiatief ontvangt nog geen of ontoereikende subsidie van de overheid of andere financieringskanalen.
 6. Het initiatief verdient speciale aanbeveling vanwege de fase waarin het zich bevindt
  de aanpak en werkwijze de aard van het probleem.
 7. Het subsidieverzoek dient schriftelijk te worden ingediend.
 8. De motieven en omschrijving van het doel dienen duidelijk te worden aangegeven.
 9. Het overleggen van een begroting is voorwaarde en een verantwoording achteraf van de geldmiddelen is wenselijk.

NB: een initiatief hoeft niet tegelijk aan al deze criteria te voldoen; van belang is dat de SCI op basis van deze criteria tot een oordeel over de aanvraag kan komen.

Toelichting op de aanvullende criteria voor projecten uit derde wereldlanden

Voor deze projecten gelden een aantal aanvullende criteria op basis waarvan door het bestuur de keuzes worden gemaakt.

 • Alleen aanvragen tot € 3.000,- worden behandeld.
 • Aanvragen kunnen uitsluitend in de periode tussen 1 januari en 1 april worden ingediend.
 • Kleinschalige projecten: totale max. projectomvang € 100.000
 • Geen bouwprojecten, geen zorg.
 • Buiten Europa.
 • De organisatie moet een ANBI status hebben.
 • Toewijzing maximaal 3 keer achter elkaar.
 • Aanvragers woonachtig in de noordelijke regio genieten de voorkeur.

De SCI geeft geen financiële ondersteuning rechtstreeks aan individuen, maar doet dit uitsluitend via de PCI’s (Parochiële Caritas Instellingen) en via organisaties die zich inzetten voor de doelen van de SCI.

subsidievraag indienen